2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dareشما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟