2021 Friendship Dare

2021 Friendship Dare


شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟