TRUE or FALSE


همیشه حق با شماست

شما دوست دارید بیشتر وقت خود را در تنهایی سپری کنید؟

شما یک فرد شوخ طبع هستید؟

شما خیلی اعتراض می کنید

شما خیلی می خوابید؟

شما کتاب خواندن را دوست دارید؟

شما قهوه دوست دارید؟

شما تنبل هستید

شما یک فرد جدی هستید؟

شما به دیگر افراد اعتقاد دارید؟

شما تمایل دارید تا در 5 سال آینده ازدواج کنید

شما بعد از 3 بار نوشیدن، مست می شوید

شما آن کسی که قبلا شما را اذیت کرده، بخشیده اید.

شما دوست دارید بازی کنید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با دوستان بگذرانید؟

شما در حمام آواز می خوانید.

آیا شما اشتباهات دیگران را هرگز نمی بخشید؟

شما قبلاً یک نامه عاشقانه نوشته اید

شما عاشق شکلات هستید؟

شما ورزش کردن را دوست دارید؟

شما عاشق ساده زندگی کردن هستید؟

شما نحوه مدیریت کردن وضعیت های مختلف را به آسانی می دانید؟

شما عاشق حیوانات هستید؟

شما می خواهید بچه دار شوید.

شما دوست دارید فیلم تماشا کنید؟

شما خالکوبی دارید

شما نحوه رقصیدن را می دانید

شما بستنی دوست دارید؟

شما تماس هایی از روی شوخ طبعی انجام می دهید؟

شما نحوه ساز زدن رو می دانید

شما هر روز خوشبو کننده استفاده می کنید

شما همیشه خرید کردن را دوست دارید؟

شما دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده بگذرانید؟

شما دوست دارید همیشه مسافرت کنید؟

شما همیشه دیر می رسید

شما خیلی صحبت می کنید؟

شما خیلی به سایرین اعتماد می کنید؟

شما عاشق زندگی کردن به سبک لوکس هستید؟

شما دوست دارید تا بیشتر در شبکه های اجتماعی پست بگذارید؟

شما آشپزی کردن را دوست دارید؟

شما از آنچه که پیش از این انجام داده اید، پشیمان هستید