Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Test


شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟