Real or Fake Buddy Test

Real or Fake Buddy Testشما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟