2021 Top 10 Friends Dare

2021 Top 10 Friends Dare

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما کدام را دوست دارید؟

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

کدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما کدام را دوست دارید؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟