2021 Top 10 Friends Dare

2021 Top 10 Friends Dareکدامیک برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

انتخاب شما کدام است: خودکار یا مداد؟

اگر شما فرصت این را پیدا کنید تا به یک مسافرت ماجراجویانه بروید، دوست دارید تا با چه کسی همراه شوید؟

شما کدام نوع عروسی را دوست دارید؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدامیک را انتخاب خواهید کرد؟

شما کدامیک را بیشتر دوست دارید؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟

آیا شما تمایل دارید تا فیلم های ........ را تماشا کنید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما بیشتر کدام را می نوشید؟

حال شما در کدام حالت بهتر است؟

ایده شما برای یک عصر فوق العاده کدام است؟

شما غذاهای گیاهی را دوست دارید یا غیر گیاهی را؟

شما زندگی در دوره دانشگاه را دوست دارید یا دوره مدرسه رفتن؟

شما کدام را انتخاب می کنید؟

شما آواز خواندن را دوست دارید یا رقصیدن را؟

کدامیک از این موارد، ویژگی های شما را بهتر تشریح می کنند؟

شما تمایل دارید تا چه چیزی را بنوشید؟

زمانی که کودک بودید، دوست داشتید چه کاره می شدید؟

شما هوای بارانی را ترجیح می دهید یا هوای برفی را؟

شما کدامیک را دوست دارید؟ صورت با ریش یا اصلاح شده

زمانی که شما برای اولین بار یک فرد را ملاقات می کنید، دوست دارید چگونه با شما برخورد شود؟

شما کدام مدل مو را ترجیح می دهید؟

شما در کدام موضوع بهترین خود هستید؟

شما بیشتر از کدامیک استفاده می کنید؟

شما کدامیک را ترجیح می دهید: پول نقد یا کارت اعتباری؟

شما گوشی اندروید دوست دارید یا گوشی آیفون؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

نوع خوابیدن شما چگونه است؟

شما کدام زمان را ترجیح می دهید؟

شما دوست دارید چگونه عکس بگیرید؟

شما دوست دارید تا ..... را تماشا کنید.

شما بیشتر کدامیک را ترجیح می دهید؟

شما ترجیح می دهید کدام را انتخاب کنید؟

شما کیک را دوست دارید یا شیرینی؟

شما کدام را دوست دارید؟

شما کدام را ترجیح می دهید؟

شما کدام نوع از خرید را ترجیح می دهید؟

ترجیح می دهید در تولدتان چه چیزی هدیه بگیرید؟